Skip to the main content

Statuten

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: Bridgekring de Kentering.
Ze heeft haar zetel in de gemeente Rosmalen.

DOEL

Artikel 2.

 1. De vereniging heeft ten doel het beoefenen en bevorderen van het bridge-spel, waarbij gestreefd wordt naar
  verbetering van het spelpeil.
 2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
  1. het houden van de clubavonden
  2. het deelnemen aan competities van de Nederlandse Bridgebond
  3. het deelnemen aan en organiseren van vriendschappelijke wedstrijden met andere bridge-verenigingen
  4. alle wettige en geoorloofde haar ten dienste staande middelen, die het doel kunnen bevorderen.

DUUR

Artikel 3.

 1. De vereniging is voor onbepaalde tijd opgericht.
 2. Het verenigingsjaar loopt van september tot en met een en dertig augustus van het daaropvolgende jaar.

LIDMAATSCHAP

Artikel 4.

 1. De vereniging kent gewone leden en ere-leden. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden worden
  daaronder verstaan zowel de gewone leden als de ere-leden, tenzij het tegendeel blijkt.
 2. Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten, overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde.
  Zij zijn verplicht jaarlijks een bij besluit van de algemene vergadering vastgestelde contributie te voldoen.
 3. Ere-leden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de bridge-sport in het algemeen en/of de vereniging in het bijzonder, door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd, op voordracht van het bestuur of van tenminste vijf stemgerechtigde leden.

Artikel 5.

 1. Voor het verkrijgen van het gewone lidmaatschap wordt de volgende procedure gevolgd:
  1. het aspirant-lid meldt zich schriftelijk bij het bestuur.
  2. ter kennismaking bezoekt het aspirant-lid tenminste vier club-avonden.
  3. gedurende de onder 2 vermelde periode kunnen eventuele bezwaren tegen het aspirant-lid door ieder lid schriftelijk en met redenen omkleed worden ingediend bij het bestuur.
  4. het bestuur neemt vervolgens een beslissing omtrent de toelating van het aspirant-lid.
  5. tegen de beslissing vermeld onder 4 kan schriftelijk beroep aangetekend worden bij de algemene vergadering, binnen één maand na kennisname van de beslissing sub 4.
 2. Door verkrijging van het gewone lidmaatschap wordt men tevens lid van de Nederlandse Bridgebond.
 3. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar, noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.
 4. Elk lid wordt geacht statuten en huishoudelijk reglement te kennen en na te leven. Bij niet behoorlijke naleving kunnen disciplinaire maatregelen worden opgelegd, welke maatregelen vervat zijn in het huishoudelijk reglement.

Artikel 6.

De leden verplichten zich tot:

 1. naleving van statuten en huishoudelijk reglement
 2. eerbiediging van besluiten genomen door:
  1. de algemene vergadering
  2. het bestuur
  3. personen en commissies, belast met een nader omschreven taak binnen het kader van de hun krachtens de statuten, het huishoudelijk reglement of door de algemene vergadering toegekende beslissingsbevoegdheden.
  4. stipte contributie-betaling
  5. het in generlei opzicht schaden van de verenigingsbelangen.

Artikel 7.

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste zes weken, ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft
geschaad.
Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden
uitgeoefend.

Artikel 8.

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
  1. overlijden van het lid
  2. opzegging door het lid
  3. opzegging namens de vereniging
  4. ontzetting
  5. ontbinding van de vereniging.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan het bestuur vóór de eerste van de maand.
  Het bestuur is verplicht de ontvangst binnen acht dagen te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door totdat de opzegtermijn van drie maanden is voltooid, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste september niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden. De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van redenen.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep, is het lid geschorst.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft desalniettemin een driemaandelijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
 6. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, behoudens uiteraard het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

GELDMIDDELEN

Artikel 9.

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van de leden, uit eventuele verkrijgingen in gevolge
  erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele andere baten.
 2. Ieder gewoon lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgelegd.

BESTUUR

Artikel 10.

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige leden. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene
  ledenvergadering.
 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden der vereniging benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd.
 3. De kandidaten kunnen voorgesteld worden door:
  1. het zittend bestuur
  2. schriftelijk door tenminste tien stemgerechtigde leden tot twee dagen voor de algemene vergadering.
 4. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht.
 5. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit geschiedt met een opzegtermijn van drie maanden.
 6. Benoeming van een bestuurslid geschiedt voor een periode van twee jaar.
 7. Jaarlijks treedt de helft van het bestuur af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Zo er sprake is van een oneven aantal bestuurders: het ene jaar twee, het volgend jaar drie, enzovoorts, al naar gelang het aantal dit wenselijk maakt. Bij een tussentijdse benoeming treedt het bestuurslid af op het moment dat zijn voorganger afgetreden zou zijn.
 8. Het aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar.

Artikel 11.

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Alle bestuurders gezamenlijk, alsmede de voorzitter en de secretaris zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. De bestuursleden kunnen zich daarbij door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.
  Het bestuur blijft bevoegd indien het aantal bestuursleden onder de vijf daalt. De algemene vergadering voorziet zo spoedig mogelijk in de opengevallen plaats(en).
 2. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende.
 3. Het bestuur is bevoegd tot, doch behoeft vooraf de goedkeuring van de algemene vergadering, voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt.
 4. Het bestuur is inzake het opleggen van disciplinaire straffen onafhankelijk.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 12.

 1. Na afloop van elk boekjaar (=verenigingsjaar) wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering, in aansluiting op de notulen van vorige jaarvergadering, zijn aarverslag uit en doet onder overlegging van de nodige bescheiden rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur en legt een begroting voor het volgend boekjaar voor.
 2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
 3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
 5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen één maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan aan de begroting de goedkeuring geweigerd, dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

Artikel 13.

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, uiterlijk drie maanden na afloop van het boekjaar, met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling, vergezeld van een financieel overzicht en de agenda.
 2. Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls  het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste tien procent (10%) van de stemgerechtigde leden.
 3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld, is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan dit verzoek tot bijeenroeping binnen twee weken nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.

Artikel 14.

 1. Alle leden, voor zover niet geschorst, hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid.
  De voorzitter kan ook niet-leden, waarvan de aanwezigheid door hem van belang wordt geacht, toegang tot de vergadering verlenen.
 2. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
 3. Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
 4. De algemene vergadering is niet tot besluiten bevoegd indien niet de helft plus één der stemgerechtigde leden de presentielijst heeft getekend. Is het vereiste quorum niet aanwezig, dan wordt de algemene vergadering binnen veertien dagen opnieuw bijeengeroepen. Bij ongewijzigde agenda is de algemene vergadering bevoegd tot het nemen van besluiten ook bij onvoldoende quorum.
 5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
  Een stemmingsvoorstel kan gedaan worden door of het bestuur of door tenminste vijf stemgerechtigde leden.
 6. Bij schriftelijke stemming wordt een stemmingscommissie benoemd.
 7. Bij stemmingen over personen worden er zoveel stemmingen gehouden als er plaatsen te vervullen zijn. Indien na eerste stemming niemand de absolute meerderheid heeft behaald, wordt er een tweede stemming gehouden tussen die personen, die het grootste aantal stemmen hebben behaald en is hij/zij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen wordt in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.
 8. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid ervan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of – indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde – één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Artikel 15.

 1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergadering. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal één der andere
  bestuursleden als leider der vergadering optreden.
 2. Van het ter vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 16.

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
 2. Zij, die de oproeping tot een algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste acht dagen vóór de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering, waarop tenminste twee/derde van het totaal aantal leden der vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is en met een meerderheid van twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen (inclusief schriftelijke machtigingsstemmen).
 4. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot wijziging der statuten worden besloten in een volgende, tenminste acht doch uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 17.

 1. Het in artikel 16 bepaalde is niet van toepassing, indien ter algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

Artikel 18.

 1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
 2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar zetel (woonplaats) heeft.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 19.

 1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 3. Bij de oproeping tot de in de sub 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen.
 4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen doeleinden, die het meest met het doel der vereniging in overeenstemming worden geacht.
 6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 20.

 1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, introductie, bedrag der contributie, werkzaamheden van het bestuur, werkzaamheden van de diverse commissies, vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
 2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste één/derde gedeelte van de leden van de vereniging.
 3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of in de statuten wordt toegestaan.
 4. In gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Andere artikelen

Huishoudelijk reglement

HH reglement V24-10-2023

11/11/2023 - Paulien Veldkamp

Reglementen

20231024 V8 WedstrijdreglementPV

08/11/2023 - Paulien Veldkamp